Dla właścicieli

Samodzielne zajmowanie się nieruchomością jest złożonym procesem i może przysporzyć właścicielowi niejednego problemu. Najprostszym rozwiązaniem jest powierzenie opieki nad lokalem profesjonalistom co gwarantuje oszczędność czasu i energii dla właściciela nieruchomości. Profesjonalny zarządca nieruchomości przejmuje wszystkie obowiązki właściciela gwarantując mu bezobsługowy, stabilny dochód z najmu.  Zakres podejmowanych przez nas działań jest bardzo szeroki i różnorodny, w zależności od specyfiki konkretnej nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta.

Jak możemy Ci pomóc:

  • Przejęcie lokalu od właściciela

Naszą współpracę rozpoczynamy od przejęcia lokalu od Państwa. Następnie przerowadzamy weryfikację stanu technicznego lokalu i jego wyposażenia wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji. Kolejnym krokiem jest analiza sytuacji rynkowej nieruchomości i wskazanie właścicielowi realnych możliwości wynajęcia lokalu. Na tym etapie informujemy również wszelkich dostawców mediów i usuług dla lokalu o przejęciu nieruchomości do obsługi. Weryfikujemy również stan rozrachunków właściciela lokalu z poszczególnymi dostawcami mediów i usług dla lokalu. 

  • Poszukiwanie najemcy

Po uzgodnieniu z właścicielem lokalu warunków wynajmu przygotowujemy fotografie lokalu a także kampanię reklamową. W trakcie trwania kampanii reklamowej jesteśmy odpowiedzialni za kontakty z potencjalnymi najemcami, umawianie się na przezentację lokalu oraz udzielanie wszelkich informacji na temat warunków wynajmu.

  • Przekazanie lokalu najemcy

Na tym etapie przygotowujemy umowę najmu dla nowego najemcy z uwzględnieniem obowiązujących cen mediów oraz norm zużycia. Załącznikiem do umowy najmu jest protokół przekazania lokalu obejmujący odczyty liczników mediów a także szczegółowe zestawienie przekazanego wraz z lokalem wyposażenia. W trakcie przekazania lokalu najemcy informowani są o zasadach użytkowania lokalu oraz przepisach ich obowiązujących (regulaminy porządku domowego) jak również otrzymują informację jak postępować w przypadku awarii uszkodzenia elementów wyposażenia lokalu.

  • Monitorowanie stanu lokalu w okresie najmu i terminowości płatności

W trakcie trwania umowy najmu na bieżąco monitorowany jest stan techniczny i sposób użytkowania lokalu poprzez cykliczne wizyty zarządcy odpowiedzialnego za lokal. Monitorowany jest również na bieżąco stan rozrachunków z tytułu należnego czynszu oraz opłat związanych z dostarczanymi mediami. Najemcy informowani są o zmianach cen mediów a także przedstawiane są im rozliczenia zużycia mediów. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w płatnościach wszczynana jest procedura windykacyjna zmierzająca do egzekucji należności zgodnie z zapisami umowy najmu oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji, która może zostać wykorzystana do ewentualnej windykacji należności na drodze sądowej.

  • Organizacja obsługi technicznej i ewentualnych napraw w czasie trwania najmu

Aby zapewnić właścicielowi lokalu maksimum komfortu wszelkie usterki i nieprawidłowości związane z trwającą umową najmu zgłaszane są przez najemców bezpośrednio do nas. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia weryfikujemy na miejescu probelem lub usterkę i w uzgodnieniu z właścicilem lokalu podejmujemy kroki zmierzające do jego rozwiązania. W oparciu o usługi współpracujących z nami firm jesteśmy w stanie zagwarantować niezwłocznie niezbędną pomoc.

  • Regulowanie należności w imieniu właściciela lokalu

W ramach monitorowania płatności obsługujemy również regulowanie wszelkich należności względem podmiotów powiązanych z obsługą lokalu tj. dostawcy mediów, Wspólnota Mieszkaniowa, zakład energetyczny, gazownia itp. Dzięki temu działaniu Właściciel lokalu zyskuje gwarancję pełnej kontroli wydatków a także zabezpieczenie przed ewentualnymi zaległościami w płatnościach.

  • Ubezpieczenie i likwidacja szkód

Ważnym krokiem gwarantującym bezpieczeństwo mienia właściciela lokalu jest przygotowanie optymalnego wariantu ubezpieczenia zarówno samego lokalu od zniszczenia jak również wyposażenia lokalu od kradzieży lub np. szkód przepięciowych. W oparciu o nasze doświadczenie i posiadaną wiedzę na temat Państwa lokalu przygotowujemy propozycję warunków ubezpieczenia lokalu a także odpowiedzialności cywilnej właściciela w przypadku wystąpieniu szkód w mieniu osób trzecich. Chętnie doradzamy jakie klauzule warto ująć w polisie ubezpieczeniowej a co można pominąć w oparciu o Państwa sytuację. Podpisanie właściwie skonstruowanej polisy gwarantuje spokojne użytkowanie lokalu.

  • Przejęcie lokalu po zakończeniu najmu

Zakończenie najmu jest bardzo ważnym i często stresującym momentem dla właściciela lokalu. Właśnie na tym etapie konieczne jest rozstrzygnięcie co można uznać za naturalne zużycie lokalu a co winno zostać rozliczone w kaucji gwarancyjnej. Nasi klienci odpowiedź na te pytania pozostawiają po naszej stronie i nie muszą mierzyć się z tego typu stresującymi sytuacjami. To my na kilka tygodni przed zakończeniem najmu informujemy obecnego najemcę w jakim stanie ma zwrócić lokal aby  odebranie lokalu przebiegło bezproblemowo. 

  • Organizacja koniecznych remontów inapraw w lokalu

Po zakończeniu najmu rozpoczynamy procedurę od początku przygotowując lokal do ponownego wynajęcia. Organizujemy odświerzenie lokalu jeżeli tego wymaga, w tym czasie wykonywane są również wszelkie naprawy, których wykonanie nie było możliwe w trakcie trwania umowy najmu. Po zakończeniu prac remontowych lokal jest gruntownie sprzątany i przygotowywany na przyjęcie kolejnych najemców.